5777

Den ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation, och är tänkt att vara mer anpassad till den moderna tid då vi kommunicerar på massa olika sätt och plattformar. Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (huvudsakligen i kraft från och med 1.1.2015) Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag (2019:499). 7 § Uppgifter som har kommit fram vid inhämtning enligt denna lag får användas i en förundersökning endast efter tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Utan ett sådant tillstånd får dock inhämtade uppgifter ligga till grund för beslut om att inleda en förundersökning.

  1. Adobe flash player
  2. Uf tävlingar
  3. Stockholms stadsmuseum cafe

Kommunikationsministeriet sände 20 november 2019 ett utkast till lag om tjänster inom elektronisk kommunikation på remiss. Syftet med lagreformen är bland annat att främja tillgången till bredbandsnät och kommunikationstjänster samt att förbättra tjänsternas tillgänglighet och konsumentens rättigheter. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:278) om inhämt-ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet dels att nuvarande 4–9 §§ ska betecknas 3–8 §§, dels att 2 § och de nya 3–5 §§ ska ha följande lydelse. Ny lag om elektronisk fakturering Från och med April 2019 börjar den nya lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (2018:1277) gälla.

Syftet med lagreformen är bland annat att främja tillgången till bredbandsnät och kommunikationstjänster samt att förbättra tjänsternas tillgänglighet och konsumentens rättigheter.

6, 11, 23 och 24 §§, 7 kap. 6 § och 8 kap. 19 och 19 a §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

Ny lag elektronisk kommunikation

Ny lag elektronisk kommunikation

3 kap. 6 §2 Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, om Med elektronisk kommunikationstjänst avses vidare enligt artikel 2 c en tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät, däribland teletjänster och överföringstjänster i nät som används för rundradio, men inte tjänster i form av tillhandahållande av innehåll som överförts med hjälp av elektroniska … I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation. Den nya lagen skall ersätta nuvarande telelag (1993:597) och lag (1993:599) om radiokommunikation. Lagen skall gälla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Lagen (2018:366) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … Mot denna bakgrund kan inte Myndigheten för delaktighet ta ställning till förslagen till ny lag om elektronisk kommunikation som avser de delar som anges ovan.

Ny lag elektronisk kommunikation

Lagen ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. I och med lagen skapades en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för all Lagens tillämpningsområde. 4 § Denna lag gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Lagen är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.
Autodesk eagle download

Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (huvudsakligen i kraft från och med 1.1.2015) Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Annan elektronisk kommunikation än telefonsamtal är dock än så … elektronisk kommunikation samlingsord för telefoni, e‑post , SMS och andra meddelanden som sänds över tele- och datanätet. Uttrycket används i nyare lagar, se Lag om elektronisk kommunikation .
Hotell nära valand

licence plate agency
hälso sjukvård lag
hyr forrad
cohen language learning strategies
vilket trafikbrott kan leda till körkortsåterkallelse_

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation t.o.m. SFS 2021:240 SFS nr: 2003:389 Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED D Utfärdad: 2003-06-12 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:240 Övrig text: Rättelsesida 2019:183 har iakttagits Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Publicerad 04 september 2019.


Visualisera projektstatus cpm
hur mycket tjänar programledare

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Proposition "Lag om elektronisk kommunikation" Regeringens proposition (2002/03:110) I lagrådsremissen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation.