Vad kan känneteckna undervisning och - MUEP

8272

Samlade skrifter - Volym 1–2 - Sida 169 - Google böcker, resultat

Den didaktiska triangeln visar på de faktorer, och relationen dem emellan, som måste finnas för att undervisning ska ha en möjlighet att uppstå (Kernell, u.å) och lärar-elev relationen utgör basen i triangeln vilket gör den viktig för den här studien. • hur man skall lära sig • genom vad man skall lära sig • varför man skall lära sig • för vad man skall lära sig (Uljens, 1997, s. 17,18). Det är sådana frågor som läraren kan formulera för sig själv i planeringen av undervisningen, att låta dessa didaktiska frågor bli ett redskap för lärare, betonar Imsen (1999). Didaktik är svaren på frågorna ”Vad?”, ”Varför?” och ”Hur?”. Numera lägger man dessutom ofta till ”För vem?”, säger Karin Hjälmeskog, lektor i pedagogik med didaktisk inriktning vid Uppsala universitet och med särskilt fokus på frågor om genus och jämställdhet, hem- och konsumentkunskap och utbildning, konsumtion och hållbar utveckling.

  1. Forsmark besök
  2. Speak farsi translation
  3. Cellskelett uppgift
  4. Vecka n u
  5. Seabury capital

Triangeln bidrar med att bland annat synliggöra att (ämnes)didaktiken kan ha olika fokus; intresset kan ligga på läraren, eleverna, innehållet i sig eller de relationer som skapas emellan. Triangeln bidrar därigenom till Modellen visar att teoretisk didaktik avspeglar sig i hur läraren undervisar och därför ska erfarenhet och forskning förbättra undervisningen i ett klassrum (Lindström & Pennlert 2006, s 19). Den filosofiska didaktiken intresserar sig för själva undervisningen, ”vad som menas med kunskap och hur man kan se på den lärande Det som är intressant är att didaktiken ställer frågor direkt till undervisningen. Vad, hur, vem och varför? Frågeställningar som i högsta grad handlar om det skolan erbjuder eleverna och vad som är tänkt att vara deras utbildning att bli både meningsfull för framtiden och utmanande. De klassiska frågorna inom didaktiken är vad, hur och varför. Till vad -frågan hör vad vi ska undervisa om, alltså innehållet och målet med undervisningen.

FIGUR 1:3 .

Utmärkt undervisning och - Utveckling och lärande

av C Björklund · Citerat av 35 — Didaktisk triangel som illustrerar relationerna mellan barnet, förskolläraren läraren att urskilja hur barnet uppfattar och förstår innehållet samt vad barnet ännu. Det räcker inte med att ha IKT-verktyg om man inte vet hur man ska arbeta med Genom vad ska individen lära sig?

Didaktiska triangeln vad hur varför

Här skriver du titeln på ditt arbete - CORE

Didaktiska triangeln vad hur varför

De tre komponenterna är innehåll – lärare – barn/elev. Man behöver ta hänsyn till alla komponenter eller relationer för att förstå dem fullt ut (Andersson, Gullberg & Lagrell (2020). Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar den tyska traditionens tre didaktiska grundpelare: innehållet, läraren och eleven, samt relationerna dem emellan (Wahlström, 2016, s.

Didaktiska triangeln vad hur varför

Det skall finnas en balans mellan ämneskunskap och pedagogisk kunskap. Den didaktiska triangeln Innehåll Vad? • Vad ska läras in? • Syfte – Varför? • Kurser och läroplaner • Yrkeskompetens • Livslångt lärande • Andra kompetenser Referenser Skolverket. (2011). Gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket Hansson, T. (red.) (2009).
Fiat fusione con psa

Skolform eller verksamhet: Förskola, Förskoleklass, Grundskoleutbildning I ditt uppdrag som pedagog i förskolan ska du främja barnens lärande genom att planera och genomföra aktiviteter tillsammans med förskolebarnen. De pedagogiska lärandesituationerna du väljer och utför ska grunda sig i läroplanens syfte och mål i förskolan med barnens lärande i fokus och med barnens erfarenheter och intressen i åtanke. De didaktiska trianglarna kan tolkas som att det finns ett samband mellan såväl innehåll ( vad ) , metod (hur) och syfte (varför) som mellan innehåll, lärare och elev.

Det är framtidens lärares uppgift att driva utvecklingen framåt och att anpassa undervisningen efter samhällets utveckling. Didaktisk kunskap behövs för att lärarna ska kunna göra medvetna val och reflektera över undervisningen är de didaktiska frågorna (varför? vad?
Hur påverkar god impulskontroll självbild självkänsla och självförtroende

friskolornas riksförbund kollektivavtal
civilingenjör kemiteknik uu
fonder för långsiktigt sparande
vad är schablonintäkt på fonder
antal soltimmar december 2021

Forsknings- och verksamhetsprogram 2019-2021 - Karlstads

Oavsett om  I samma bok återfinns den didaktiska triangeln (Elever – Lärare – Inne- håll), ett illustrativt VAD- och HUR-frågan dominerar, som didaktiska utgångspunkter i  15 apr 2015 Hur kan ämnesinnehållet behandlas i undervisningen? Didaktik – ett mångtydigt begrepp Vad är ämnesdidaktik?


Vytas reid
lill lindfors eurovision dress

Undervisning, del 4: Didaktik – Johan Kants blogg

Den didaktiska triangeln och de didaktiska grundfrågorna; vad ska vi undervisa om, hur ska vi göra det och varför, är till exempel alltid centrala utgångspunkter. Triangeln bidrar med att bland annat synliggöra att (ämnes)didaktiken kan ha olika fokus; intresset kan ligga på läraren, eleverna, innehållet i sig eller de relationer som Jag vill lyfta fram hur teorin konstrueras såsom Kroksmark (2003) och Sellbjer (2002) menar. Med hjälp av metadidaktik reflekterar pedagogen hur didaktiska frågor kan förhålla sig till varandra och skapa en världsbild.